Wat is het Doefonds Fryslân?

Wij verstrekken financiering in de vorm van leningen en kapitaal aan innovatieve ondernemers in de provincie Fryslân.

De naam van het Doefonds Fryslân wordt binnenkort gewijzigd in FOM, Friese Ontwikkelingsmaatschappij. Dit heeft geen consequenties voor de huidige criteria maar biedt mogelijkheden voor meer financieringen. Totdat het een en ander geformaliseerd is, loopt te communicatie via het Doefonds Fryslan.

De Provincie Fryslân zet in op de versterking van de economische structuur en uitbouw van de werkgelegenheid in Fryslân door stimulering van innovatie bij het MKB. De financiering van innovatieve ondernemers, starters of bestaande bedrijven met nieuwe ideeën is noodzakelijk om deze doelstelling te bereiken. Om dit te realiseren start de Provincie Fryslân met het Doefonds Fryslân.

Het Doefonds Fryslân verstrekt risicodragende financiering in de vorm van (achtergestelde) leningen en/of aandelenkapitaal (in combinatie met andere financiers zoals banken). Belangrijke voorwaarde is dat het gaat om innovatieve investeringen binnen het MKB.

Het Doefonds kan investeren met bedragen van €25.000,- tot maximaal € 1.5 miljoen per onderneming. Het fonds verstrekt geen subsidies maar uitsluitend financieringen.

Het beheer van het fonds zal door de provincie worden uitbesteed aan de NV NOM, die vanuit haar vestiging in Leeuwarden praktische invulling aan het beheer zal geven.


nom-logo provincie-fryslan-logo

 

Neem contact op